หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
นายนิติ คำเขียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-548-169
 
สภาพทั่วไป
 
 
ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมีตำนานเล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนมีพวกเงี้ยวนำโดย พกาหม่อง ได้ยกทัพมาจากทางเหนือจะมาตีเมืองแพร่ เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณที่จุดนี้ได้หยุดพักทับ ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “แม่ยั้งฮ่อ” (เป็นภาษาคำเมือง) แปลว่า ที่ที่ฮ่อหยุดพัก ต่อมาชาวบ้านได้เรียกเพี้ยนไป จีงกลายเป็นแม่ยางฮ่อที่ตั้งของตำบลแม่ยางตาลในปัจจุบัน เดิมที่เป็นที่ตั้งของตำบลแม่ยางฮ่อในอดีตโดยมี กำนันหลวง วงศ์วรพันธ์ เป็นกำนันท่านแรกของตำบล แม่ยางฮ่อ กำนันโต ถุงเงิน
  ได้เป็นกำนันท่านต่อมาซึ่งท่านเป็นคนบ้านแม่ยางเบี้ยว ดังนั้น ที่ทำการของตำบลแม่ยางฮ่อ จึงย้ายที่ทำการไปอยู่ที่บ้านแม่ยางเบี้ยวในสมัยกำนันท่านนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2523 กำนันเปล่ง วิชัยปะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนัน ซึ่งท่านมีบ้านอยู่ที่บ้านแม่ยางตาล จึงได้แยกตำบลออกจากตำบลแม่ยางฮ่อมาเป็นตำบลใหม่ โดยแรกเริ่มเดิมทีชื่อ ตำบลแม่ยางต้นตาล เพราะมีต้นตาลขึ้นในวัด 1 ต้น ต่อมาชาวบ้านได้เรียกเพี้ยนไปเหลือเพียง ตำบลแม่ยางตาล
 
  อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการปกครองอำเภอร้องกวาง ประมาณ 10 กิโลเมตร พื้นที่ในเขตดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล มีเนื้อที่ประมาณ 10,213 ไร่ หรือประมาณ 16.34 ตารางกิโลเมตร
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2539 ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 30 มกราคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 21 มีนาคม 2539) ทำให้สภาตำบล (นิติบุคคล) ได้ประกาศขึ้นเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล” ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามมาตรา 40 และ มาตรา 41
 
 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 1,648 ครัวเรือน
 
จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน 4,840 คน
 
ชาย จำนวน 2,253 คน คิดเป็นร้อยละ 46.55
 
หญิง จำนวน 2,587 คน คิดเป็นร้อยละ 53.45
 
ความหนาแน่ประชากรเฉลี่ย 297 คน / ตร.กม.