หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
นายนิติ คำเขียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-548-169
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พร0023.1/ว210 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563  [ 27 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว212 1-แจ้ง อปท.รายงานฐานข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที่  [ 26 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว212 2-แจ้ง อปท.รายงานฐานข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที่ ไฟล์แนบเพิ่มเติม  [ 26 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.5/ว211 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 26 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.5/ว207 แจ้งประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  [ 25 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว208 ให้อำเภอ ติดตามข้อมูลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลฯ  [ 25 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.2/ว2575 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563  [ 25 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.2/ว2574 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างดาว  [ 25 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.2/ว2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2563  [ 25 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.2/ว2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2563  [ 25 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.4/ว2553 แจ้ง อปท.สำรวจข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอโดยประชาชน รายงานให้จังหวัดทราบ  [ 22 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.4/ว2522 สำรวจข้อบัญญัติและเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 62  [ 22 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว2557 ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 22 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.5/ว205 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 22 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว2554 ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 22 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว2545 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 22 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว2546 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  [ 22 พ.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว2543 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 22 พ.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 671