หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
...............................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-548-169
เริ่มนับ วันที่ 1 มี.ค. 2557
 
 
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริกา [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
‘พิเศษใส่ไข่ ใส่ใจต้องใส่ Mask’ #COVID19เราจะก้าวผ่านไปด้วยก [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
‘ห่างกันสักพัก แต่ถ้าคิดถึงมากนักก็ให้ทักแชทมา’ #COVID19เราจ [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 64 
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 57 
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 64 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง คร้งที่ 1 7 มิถุน [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 53 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 226 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ที่ ๗๕/ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิ [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 52 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ที่ ๔ [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 40 
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 116 
 
 
ทต.สอง การบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสอง [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.วังชิ้น ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิดสถาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เขตเลือกตั้งที่ 5 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ตรวจรับพัสดุ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
ทต.สวนเขื่อน [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กค. มท 0803.3/ว2844  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/20982-21050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) กพส. มท 0810.6/ว20905 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี กสธ. มท 0819.3/ว2819  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2822  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ กพส. มท 0810.6/20907  [ 29 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ กพส. มท 0810.8/ว2821  [ 29 พ.ย. 2564 ]
กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว2820  [ 29 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2808  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2813 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) กศ. มท 0816.3/ว2827  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กศ. มท 0816.3/ว2810  [ 29 พ.ย. 2564 ]
 
 


จ้างจัดทำตรายางจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อผ้าหมึก Printronix P๘๐๐๐ จำนวน ๑ ตลับ เพื่อใช้ [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและสม [ 18 พ.ย. 2564 ]


ศูฯย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล  

วัดแม่ยางตาล  
 
 
 


   
 
ข่าวเศรษฐกิจ และบทวิเคราะห์ (11 ต.ค. 2564)    อ่าน 4  ตอบ 0  
เปิดบริษัทจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ บัญชีรายเดือน สำนักงานบัญชี รับตรวจสอบบัญชี (11 ต.ค. 2564)    อ่าน 8  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 110  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 81  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 65  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (28 มี.ค. 2564)    อ่าน 78  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (28 มี.ค. 2564)    อ่าน 76  ตอบ 0  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (22 ม.ค. 2564)    อ่าน 1942  ตอบ 2  
เรื่องสระหมู่บ้านหรือส่วนรวม หรือส่วนตัว (4 ก.พ. 2563)    อ่าน 253  ตอบ 1  
ฝากบริษัททัวร์ ศึกษาดูงาน (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 678  ตอบ 0  
ขอเบอร์ติดต่อนายกโดยตรงหน่อยคะ (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 817  ตอบ 0  
อบต. แม่ยางตาลรับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้างหรือเปล่าครับ (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 929  ตอบ 2  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรมบัญชีกลาง บ้างคะ (31 ส.ค. 2559)    อ่าน 791  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 821  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 832  ตอบ 0  
รถกระบะรับจ้าง รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองแพร่ (9 พ.ค. 2559)    อ่าน 1756  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถรับจ้างราคาถูกแพร่ (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 1566  ตอบ 0  
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (1 ก.ย. 2558)    อ่าน 908  ตอบ 0  
รถบรรทุกขับเร็ว (25 ส.ค. 2558)    อ่าน 852  ตอบ 1  
อบรมขยะ (17 ส.ค. 2558)    อ่าน 1016  ตอบ 1  
   
ทต.สอง เมืองทัศนีย์งาม (1 ธ.ค. 2564)    อ่าน 4  ตอบ 1
ทต.สอง ต้องการสมัครงาน (1 ธ.ค. 2564)    อ่าน 1484  ตอบ 2
อบต.ไทรย้อย ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 พ.ย. 2564)    อ่าน 219  ตอบ 30
   
พร0023.5/ว5154 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5166 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5165 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5139 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท.เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ประจำปีงบ 2564  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5140 สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว5156 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว5147 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชาญการพิเศษ(กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว5145 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 1  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว498 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5116 แนวทางการในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ)  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5115 การเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว5117 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาการศึกษา  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.4/ว495 เลื่อนกำหนดเวลาพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบีมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว496 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน(กรม) [ แนบ1 ]  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว497 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว5105 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว4104 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.4/ว5107 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.4/ว5076 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง  [ 25 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว5086 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2564 ]  
           
ผลิตภัณฑ์จากฝุ่นไม้ หมู่ 6
ผลิตภัณฑ์จากฝุ่นไม้ หมู่ 6
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่ยางตาล พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล