หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
นายนิติ คำเขียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-548-169
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
 
 
ปลัด อบต.
 
สำนักงานปลัด
 
กองคลัง
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานตรวจสอบภายใน
- งานแผนและงบประมาณ
- งานกฏหมายและคดี
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน
- งานธุรการ
 
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานรับแจ้งจดทะเบียบพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบันทึกข้อมูลในระบบ E-lass
   
   
 
กองช่าง
 
กองการศึกษาฯ
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
   
   
   
 
- งานกิจการศึกษา
- งานบริหารงานการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
- ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน
- งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก