หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
 
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-789-7935
 
สภาพสังคม
 
  ชาวตำบลแม่ยางตาลมีวิถีชีวิตอยู่กันแบบเรียบง่าย มีกันพึ่งพาอาศัยกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแบบเครือญาติ มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์ใช้ และมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล
  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบัน มีศาสนสถานและองค์กรทางศาสนา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
วัดแม่ยางตาล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางตาล
 
วัดหนองเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเจริญ
 
.วัดแม่ยางโทน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยางโทน
 
วัดแม่ยางกวาว หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยางกวาว
 
สภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยางตาล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางตาล
 
  สถานีอนามัยที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
สถานีอนามัยตำบลแม่ยางตาล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางตาล
  หน่วยบริการช่วยดูแลความสงบเรียบร้อย ด้านความปลอดภัยในชุมชนตำบลแม่ยางตาล ได้แก่
  หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่ยางตาล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางตาล มวลชนจัดตั้ง ได้แก่
 
ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น จำนวน 488 คน
 
ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 100 คน
 
ตำรวจบ้าน 2 รุ่น จำนวน 130 คน
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 3 รุ่น
      จำนวน 158 คน
 
  โรงเรียนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล แยกเป็นระดับดังนี้
    ระดับก่อนประถมศึกษา
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ยางตาล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางตาล
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเจริญ
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ยางโทน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยางโทน
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ยางกาด หมู่ที่ 6 บ้านแม่ยางม่อน
    ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
   
โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกิตติประชานุกูล หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง
   
โรงเรียนบ้านแม่ยางกาดมิตรภาพที่ 13 หมู่ที่ 6 บ้านแม่ยางม่อน
   
โรงเรียนบ้านโทนราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยางโทน
   
โรงเรียนบ้านหนองเจริญประชาพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านหนองเจริญ
    ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
   
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 จังหวัดแพร่ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยางโทน
    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
   
ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัยฯตำบลแม่ยางตาล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางตาล
    ศูนย์บริการให้ความรู้ด้านการเกษตร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
   
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ยางตาล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางตาล
    ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง ซึ่งมีครบทั้ง 9 หมู่บ้าน
 
 
ประเพณี
    ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล มักจะยึดถือปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิมในท้องถิ่น เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทย เช่น ประเพณีการบวช หรือเรียกว่า “ปอย” ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีงานงานศพ และตำบลแม่ยางตาลมีประเพณีที่แตกต่างจากที่อื่น อย่างเห็นได้ชัด เช่น ประเพณีเอาขวัญ ประเพณีส่งเคราะห์ ประเพณีสืบชะตา ประเพณีเท้าทั้งสี่ ประเพณีส่งปู่แถนย่าแถน ประเพณีบูชาเทียน ประเพณีส่งตัวพึ่งตัวชน ประเพณีทานตุงแดง เป็นต้น ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาตำบลแม่ยางตาล เช่น ประเพณีทานขันข้าว ซึ่งหมายถึง การถวายอาหารเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ ประเพณีเทศน์มหาชาติ มักจะทำวันยี่เป็ง ประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณี ตานกิ๋นสลาก เป็นต้น
 
ศิลปะ
    ในด้านศิลปะตำบลแม่ยางตาลมีรูปแบบของชาวล้านนาทั่วไป มีดนตรีพื้นบ้าน ประกอบด้วย สะล้อ ซอและซึง ส่วนศิลปะการฟ้อนรำได้แก่ การซอ การจ๊อย การค่าว การฟ้อนแอ่น ฟ้อนเทียน และการฟ้อนเล็บ เป็นต้น
 
วัฒนธรรม
    ในด้านวัฒนธรรมตำบลแม่ยางตาล มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่จะบริโภคข้าวเหนียว หรือเรียกว่า “ข้าวนึ่ง” เป็นหลัก รับประทานอาหารพื้นเมือง นิยมแต่งกายพื้นเมือง ผู้หญิงสวมใส่ผ้าถุงหรือเรียกว่า “ซิ้น” ผู้ชายสวมใส่ผ้าหม้อห้อม ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่