หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
 
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-789-7935
 
ยุทธศาสตร์
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาถนนในชุมชนและถนนเข้าพื้นที่การเกษตร

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษารางระบายน้ำ

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสนามกีฬา

ติดตั้ง ขยายเขต และดูแลรักษาไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ระบบเสียงตามสาย สื่อไร้สาย
 
 


พัฒนา ปรับปรุงบำรุงรักษา อนุรักษ์ และจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

พัฒนา บำรุงรักษา ก่อสร้าง ซ่อมแซม ขยายเขตประปา และจัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ
 
 


การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

พัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนอาชีพต่าง ๆในชุมชน
 
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง และได้มาตรฐาน

สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่สำหรับการศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน

การพัฒนาองค์กรบุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม

การพัฒนาวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ของนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชน

สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)อย่างทั่วถึง
 
 


ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และได้มาตรฐาน

ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา สร้างสุขภาพอนามัยทั้งกายและจิตใจ

ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
 
 


การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชน

การจัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

การจัดสวัสดิการชุมชนคนไม่ทิ้งกัน
 
 


ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสนา

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา และประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนา

ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

อนุรักษ์และบำรุงรักษา ศาสนสถานและโบราณสถาน