หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาถนนในชุมชนและถนนเข้าพื้นที่การเกษตร

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษารางระบายน้ำ

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสนามกีฬา

ติดตั้ง ขยายเขต และดูแลรักษาไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ระบบเสียงตามสาย สื่อไร้สาย
 
 


พัฒนา ปรับปรุงบำรุงรักษา อนุรักษ์ และจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

พัฒนา บำรุงรักษา ก่อสร้าง ซ่อมแซม ขยายเขตประปา และจัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ
 
 


การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

พัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนอาชีพต่าง ๆในชุมชน
 
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง และได้มาตรฐาน

สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่สำหรับการศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน

การพัฒนาองค์กรบุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม

การพัฒนาวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ของนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชน

สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)อย่างทั่วถึง
 
 


ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และได้มาตรฐาน

ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา สร้างสุขภาพอนามัยทั้งกายและจิตใจ

ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน