หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
ส่งเสริมการศึกษา
ส่งเสริมสุขภาพ
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค    
  เศรษฐกิจดี
 
ส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
ส่งเสริมด้านการเกษตร
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
  ชุมชนมีความเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พัฒนาองค์กรในชุมชน
 
เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน    
  สืบสานประเพณีท้องถิ่น
 
อนุรักษ์และส่งเสริมฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมทะนุ บำรุงศาสนา